John Cabot University

مقدمة

اقرأ الوصف الرسمي

iJohn Cabot Unalt = "iversalt =" ity Ø ØªÙ ØªØ£Ø³Ùس alt = "Ù٠عا٠1972 Ø alt =" ÙÙ Ameralt = "ican lalt =" iberal arts unalt = "iversalt =" iversal offeralt = "ing ÙÙحصÙ٠عÙ٠اÙدرجات اÙجاÙعÙØ© Ø¥ÙÙ Englalt =" ish- speakalt = "ing اÙØ·Ùاب Ù٠جÙÙع Ø£Ùحاء اÙعاÙÙ. Ø£Ùت walt =" ill study alt = "ÙÙ ÙÙب رÙÙا Ø ÙتحÙØ· بÙا اÙØ«ÙاÙØ© Ø ØªÙÙÙ =" istory Ø art Ø busalt = "iness Ø Ù polalt =" italt = "ics .

ÙتعÙ٠اÙØ·Ùاب alt = "Ù٠اÙÙصÙ٠اÙصغÙرة Ù٠اÙأساتذة اÙØ°ÙÙ ÙعÙÙÙÙ ÙÙÙجÙÙÙ Ø encouragalt =" ing dalt = "ialogue Ù usalt =" ing calt = "Ø¥Ùت٠رÙÙا ÙÙختبر ÙÙتعÙÙ =" ing. Ø£Ùت walt = "ill have opportunalt =" italt = "ies for alt =" internshalt = "ips at multalt =" inatalt = "ional companalt =" ies Ø alt = "internatalt =" internatalt = "ional organalt =" ions Ø Ù Ø§ÙÙØªØ§Ø­Ù Ø ÙÙØ°ÙÙ suitunalt = "italt =" اÙÙÙشأ ÙÙدراسة ÙاÙسÙر Ù٠جÙÙع Ø£Ùحاء Ø£ÙرÙبا ÙخارجÙا.

Ùت٠ÙبÙ٠خرÙج٠JCU ÙÙ ÙÙÙات اÙدراسات اÙعÙÙا اÙÙرÙÙÙØ© Ù٠جÙÙع Ø£Ùحاء اÙعاÙÙ Ùث٠جاÙعة ÙÙÙÙÙبÙا ÙÙدرسة ÙÙد٠ÙÙاÙتصاد ÙجاÙعة Ø£ÙسÙÙرد.

Ùبدأ اÙØ·Ùاب Ø£ÙضÙا Ùظائ٠Ù٠اÙشرÙات Ùتعددة اÙجÙسÙات اÙÙاÙÙØ©

اÙÙؤسسات ÙاÙÙÙظÙات اÙØ«ÙاÙÙØ© ÙاÙÙؤسسات اÙإعÙاÙÙØ© Ø Ø¨Ùا ÙÙ Ø°ÙÙ Bloomberg Ù Price Waterhouse Cooper Ù IBM ÙبرÙاÙج اÙأغذÙØ© اÙعاÙÙÙ ÙاÙبÙ٠اÙدÙÙÙ ÙجاÙعة اÙدÙ٠اÙعربÙØ©.

المواقع

روما

John Cabot University

Address
John Cabot University Via della Lungara, 233
00165 روما, لاتسيو, إيطاليا
موقع الويب
الهاتف
+39 0668 19121