أداء LCM في المستوى 6 بالتوافق مع المعلمين المباشرين

عام

عن هذه الكلية

La Jul Academy Istituto di Alta Formazione è specializzata nello studio della Musica Moderna, è centro esami esclusivo per la Calabria LCM e RGT, i corsi di canto e strumento, danza e musical theatre, ... قراءة المزيد

La Jul Academy Istituto di Alta Formazione è specializzata nello studio della Musica Moderna, è centro esami esclusivo per la Calabria LCM e RGT, i corsi di canto e strumento, danza e musical theatre, sono certificati direttamente dalla University of West London e amministrati dal London College of Music Examinations con il rilascio di certificati e diplomi con crediti formativi EQF. إظهار محتوى أقل